Skip to content

Ledningssystem

Ledningssystem bidrar till:

Struktur och dokumentation av företagets verksamhet och dess processer

Riskbaserade beslut och produktsäkerhet

Transparens och tydlighet

Lägre risker, bättre kvalitet och image

Enklare etablering på nya marknader

Ökat engagemang hos personalen och attraktivare arbetsplats

Närmare kontakt och samverkan med kunder

Bättre efterlevnad av lagar och regler

Bättre kunskap om/samarbete med leverantörer

Ökad konkurrenskraft

IAMIN hjälper er med:

Kvalitetsledning ISO 9001

Våra Tjänster

ISO 9001 är den internationella standarden för ett kvalitetsstyrningssystem (”QMS”). För att kunna certifieras enligt ISO 9001-standarden måste ett företag följa kraven i ISO 9001-standarden. Standarden används av organisationer för att visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundens och myndigheternas krav och för att visa kontinuerlig förbättring.

AS 9100D Aerospace and defence

Våra Tjänster

AS9100 är den internationella standarden för kvalitetsstyrningssystem för luftfarts-, rymd- och försvarsindustrin (AS&D), skapad av IAQG, och AS9100 Rev D (2016) är den senaste versionen. Standarden ger leverantörer krav på att skapa och underhålla ett omfattande kvalitetssystem för att tillhandahålla säkra och tillförlitliga produkter till ASD-industrin, samt krav på civil och militär luftfart. “AS9100 Certified” betyder att en organisation har uppfyllt kraven i AS9100D.

Miljöledning ISO 14001

Våra Tjänster

ISO 14001: 2015 är den internationella standarden som ställer krav på ett effektivt miljöledningssystem, annars kallat EMS.

Många organisationer beslutar att implementera ISO 14001 och få registrering eftersom det garanterar kunder, aktieägare, leverantörer, tillsynsmyndigheter och samhället i stort att företaget har ett bra miljöledningssystem (EMS) på plats. En organisation med ett effektivt EMS kommer vanligtvis att uppfylla kundernas förväntningar och följa bestämmelser bättre än en organisation som inte har ett effektivt EMS. Många organisationer kräver att deras leverantörer har en ISO 14001-registrering.

Arbetsmiljö ISO 45001

Våra Tjänster

Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket ändrar årligen i sina föreskrifter och det tillkommer hela tiden nya krav på arbetsmiljön, vilket även innefattar organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Detta behöver företag anpassa sig efter och det innebär ökade krav på ledarskapet och interna processer.

I samarbete med Arbetsmiljöverktyget.se erbjuder vi ett digitalt verktyg för ditt företag som innehåller allt som behövs för att uppfylla krav mot lagstiftning, medarbetarna och övriga intressenter. Verktyget är lätthanterligt och alla kan använda sig av det.

ISO 13485 Medical devices

Våra Tjänster

Certifiering enligt standarden kräver en organisations kvalitetshanteringssystem för att klara ett tredjeparts Medical Device Single Audit-program, eller “MDSAP” -revision. För det mesta: ISO 13485 = ISO 9001 + Ytterligare krav på medicinsk utrustning.

Även om ISO 13485: 2016 förblir ett fristående dokument, är det i linje med ISO 9001: 2008. (Ja, 2008, inte 2015.) Det beror på att det inte följer strukturen på hög nivå (bilaga L) i den senaste versionen av ISO 9001 (som är 9001: 2015). Dessutom är dokumentationen och säkerhetskraven mycket större enligt ISO 13485: 2016, medan ISO 9001: 2015 sätter fokus på kundnöjdhet och ständiga förbättringar.

Denna globala standard är obligatorisk i vissa länder, bl.a. i Sverige för leverantörer inom medicinska produkter.

ISO 27001 Informationsäkerhet

Våra Tjänster

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

Ett ledningssystem enligt ISO 27000 ger ramverk för informationssäkerhet. Genom att implementera kravstandarden ISO 27001 rustar du ditt företag för att systematiskt upptäcka, rapportera och åtgärda informationssäkerhetsbrister. Standarden är ett stöd för alla som vill förbättra bland annat sitt riskhanteringsarbete.

Det är inte bara viktigt för företaget eller verksamheten att informationen hålls hemlig utan att den t.ex. också är korrekt och tillgänglig när den ska vara tillgänglig. Att information sprids utan kontroll kan skada ett företag väldigt mycket både rent ekonomiskt, anseendemässigt och det kan även vara rent olagligt, t.ex. om de personuppgifter som finns lagrade sprids till obehöriga.

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i världen. ISO 27000-serien är en kostnadseffektiv försäkring av din organisation och dess information. ISO 27001 kan tillämpas på alla organisationer, oavsett bransch, storlek och verksamhet och är utformad så att den kan integreras med besläktade system såsom ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 17025  för laboratorier

Våra Tjänster

ISO 17025 är den främsta internationella standarden för allmänna krav för test- och kalibreringslaboratoriernas kompetens. I de flesta länder är ISO / IEC 17025 den standard som de flesta laboratorier måste ha ackreditering för, för att anses vara tekniskt behöriga. Det finns mycket gemensamt med ISO 9001-standarden, men ISO / IEC 17025 är mer specifika när det gäller kompetenskrav och gäller direkt för de organisationer som producerar test- och kalibreringsresultat och baseras på mer tekniska principer som ger många fördelar för laboratorier.

Denna internationella ISO 17025-standard är tillämplig på alla laboratorier oavsett storlek och omfattning av test- och kalibreringsmetoder.

ISO / IEC 17025 hjälper till att implementera ett kvalitetsstyrningssystem (QMS), med målet att förbättra deras förmåga att vara konsekventa med att producera giltiga resultat. Det är också grunden för ackreditering från ett ackrediteringsorgan. Eftersom standarden handlar om kompetens är ackreditering helt enkelt det formella erkännandet av en demonstration av denna kompetens. En förutsättning för att ett labb ska bli ackrediterat är att ha ett dokumenterat QMS. Det gemensamma innehållet i kvalitetshandboken skall följa konturen i ISO / IEC 17025-standarden.

ISO 26000 Hållbarhet

ISO 26000 är en vägledande standard för socialt ansvarstagande. Till skillnad från ISO 9001 och ISO 14001 innehåller den inte krav och kan därmed inte certifieras emot. Istället beskriver ISO 26000 vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till ett socialt hållbart samhälle.

ISO 26000 kan användas i både offentlig och privat sektor och innehåller bland annat:

-Koncept, termer och definitioner.

-Bakgrund, trender och utmärkande drag.

-Principer och rutiner.

-Kärnområden och frågeställningar.

-Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner, inom ditt branschområde.

-Identifiering av och samverkan med intressenter.

-Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar. 

ISO 26000 innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra en organisations arbete med socialt ansvarstagande. De sju grundprinciperna är:

-Ansvarsskyldighet.

-Transparens.

-Etiskt uppträdande.

-Respekt för intressenterna.

-Respekt för lagen.

-Efterlevnad av internationella uppförandenormer.

-Respekt för mänskliga rättigheter.

ISO 56000-serie Innovation

Våra Tjänster

Företag och andra organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter och erbjudanden för att bättre kunna möta framtida utmaningar. Innovationsledning handlar om att leda och organisera ett systematiskt innovationsarbete med ett systemperspektiv. ISO 56000-seriens vägledningsstandarder är kraftfulla verktyg för att stärka innovationsförmågan i din organisation. 

NADCAP

Våra Tjänster

Nadcap (tidigare NADCAP, National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) är ett globalt kooperativt ackrediteringsprogram för flyg- och rymdteknik, försvar och relaterade industrier.

Nadcap-programmet administreras av Performance Review Institute (PRI). Nadcap grundades 1990 av SAE International. Nadcap medlemskap består av “huvudentreprenörer” som samordnar med flyg- och rymd ackrediterade leverantörer för att utveckla branschövergripande revisionskriterier för specialprocesser och produkter. Via PRI tillhandahåller Nadcap oberoende certifiering av tillverkningsprocesser för industrin. PRI har sitt huvudkontor i Warrendale, Pennsylvania med filialer för Nadcap i London, Peking och Nagoya. 

Nadcap-programmet ger ackreditering för speciella processer inom flyg- och försvarsindustrin.

Övriga standarder som vi stödjer

IATF 16949 Fordonsindustri

ISO 50001 Energi

AS 91-serie inkl AS 9110 och AS 9120

ISO 37001 Förebyggande av mutor

ISO 22000 Livsmedelssäkerhet

IP livsmedel

SS 854000 Kommuner, landsting, regioner

Agenda 2030

CE-märkning och maskinsäkerhet

Certifieringsstöd

Certifieringen blir ett bevis på att din organisations ledningssystem faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

ISO-standarder ger en ram för organisationer att följa. Alla ISO-standarder är frivilliga. Organisationer kan besluta om de ska följa dessa standarder eller inte.

QEHS på deltid

Behöver ni komma ikapp eller fylla i GAP i kvalitetsarbetet? Ni kanske är ett mindre företag i utvecklingsfasen som behöver en kvalitetsansvarig på mindre än 50% eller helt enkelt behöver tillfällig förstärkning? Vi hjälper gärna till! Kontakta oss.

Ni får en effektiv och kunnig medarbetare på deltid som tar ansvar eller agerar som stöd inom kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö, certifieringsarbete, IT och dokumenthantering, samt inom krav- och lagefterlevnadskontroll.

Vi har bred erfarenhet att arbeta med och inom ledningsgrupper, leda projekt på internationell nivå och arbeta både operativt och strategiskt.

Utbildningar

Stärk ditt företag med kompetens!

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar, dvs. utbildningar som skräddarsys efter just era behov, förväntningar, antal och nivå på deltagarna. Vi vill att kunskapen ska nå fram, att det ska vara effektivt, bekvämt och roligt för våra kunder att höja sin kompetensnivå. Därför får ni önska och tillsammans skräddarsyr vi upplägget på utbildningen. Vi tycker att en bra struktur på utbildningar är viktigt, men vi vill inte hindra kunskapen att nå fram genom att sätta den i ett ram. Vi har en grundmall för alla delar vi jobbar med, men det är ni som bestämmer vilka mål som ska nås och hur det ska framföras. Vi hjälper gärna till att välja rätt metod om så önskas.

Valmöjligheter:

1. Antal deltagare. Grupp eller enskilt?

2. Antal timmar/dagar/tillfällen (beroende på informationsnivå).

3. Metod – formell / informell, t.ex. medföljande tentamen eller Kick-off-slut. Utbildningar som ger behörighet, t.ex. revisionsutbildningar måste innehålla testning/prov, och då betyder det även medföljande INTYG.

4. Praktisk utbildning eller teoretisk. Bäst av allt är att blanda, men ibland vill man bestämma själv hur mycket av vad som ska ingå. Ni kanske har något som ska skapas eller ordnas, varför inte låta era anställda göra det direkt på utbildningen?

5. Synligt eller diskret? Ska det synas och höras att ni genomför utbildningen eller vill ni helst ha ett diskret coachstöd för VD eller ledningen eller förbereda någon person personen för omplacering/ny tjänst/uppgifter?

Plats:

a) Hos oss på Örebro slott i en fantastisk, historisk miljö kombinerad med supermoderna konferenslösningar.

b) Hos er eller på en plats ni själva bestämmer, t.ex. i samband med ett event eller om företaget har en tillhörande anläggning.

c) Distans. Vi skapar en digitalt baserad utbildning vid ett enskilt tillfälle, eller en serie av utbildningstillfällen.

Vi är flexibla! Tveka inte att kontakta oss!

Produkter

Arbetsmiljöverktyget – boka demo – pris efter förfrågan

Rådgivning på distans 1 timme – 2000 SEK

GAP-analys – 35 000 SEK

Internrevision Checklista ISO 9001  – 1500 SEK

Internrevision Checklista AS 9100D – 1500 SEK

Internrevision Checklista ISO 14005 – 1500 SEK

Internrevision Checklista ISO 13485 – 1500 SEK

Revision – 2200 kr/timme

Lagefterlevnadskontroll inkl. laglista –  från 5000 SEK

Riskanalys av produktionprocesser – från 5000 SEK

Övriga tjänster beräknas utifrån era behov. Kontakta oss för offert!

Arbetsmiljöverktyget – boka demo – pris efter förfrågan

Rådgivning på distans 1 timme – 2000 SEK

GAP-analys – 35 000 SEK

Internrevision Checklista ISO 9001  – 1500 SEK

Internrevision Checklista AS 9100D – 1500 SEK

Internrevision Checklista ISO 14005 – 1500 SEK

Internrevision Checklista ISO 13485 – 1500 SEK

Revision – 2200 kr/timme

Lagefterlevnadskontroll inkl. laglista –  från 5000 SEK

Riskanalys av produktionprocesser – från 5000 SEK

Övriga tjänster beräknas utifrån era behov. Kontakta oss för offert!